Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI

OFERTA CURRICULARA
- şcoala dispune de întregul material curricular: planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare
- activităţile extracurriculare sunt multiple: concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, activităţi sportive deosebite
- currciculum la decizia şcolii realizat potrivit opţiunilor majorităţii elevilor

RESURSE UMANE
- personal didactic calificat de 100%
- ponderea cadrelor didactice titulare 100 %
- gradul de perfecţionare:
Gradul I- 17, Gradul II- 5, Definitivat- 3, Debutanţi - 4
- pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice
- existenţa unui real interes pentru formarea continuă a cadrelor didactice
- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- există o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a acestora
- existenţa unui logoped, a unui stomatolog şi a unei asistente

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
- starea fizică a spaţiilor şcolare-bună
- conectarea reţelei şcolare la Internet
- există laboratoare (fizică, chimie), cabinete (română, franceză-engleză, matematică, religie, biologie, geografie, informatică, logopedie, AEL), dotate cu materiale didactice corespunzătoare, precum şi cabinet medical şi cabinet stomatologic
- sala de sport este mare, bine întreţinută, dotată cu material sportiv adecvat. Există vestiare, grupuri sanitare, şi duşuri, precum şi o sală pentru practicarea tenisului de masă
- biblioteca şcolii este bine dotată (peste 12 000 volume) are calculator, TV, DVD, videoproiector cu ecran de proiecţie
- şcoala a atras fonduri extrabugetare prin sponsorizări şi prin închiriere de spaţii

RELATIILE CU COMUNITATEA
- există o bună colaborare cu părinţii, care participă la întâlniri cu învăţătorii,  diriginţii şi conducerea şcolii
- parteneriat între părinţi şi şcoală, cu accent pe consilierea părinţilor elevilor cu probleme de comportament, în vederea integrării acestora în mediul şcolar
- colaborăm cu Poliţia, Poliţia comunitară, Biserica şi Primăria, cu grădiniţele din zonă şi cu liceele din oraş
- colaborăm cu firme din oraş care ajută şcoala la diverse lucrări

PUNCTE SLABE

OFERTA CURRICULARA
- nu satisface nevoile tuturor elevilor din şcoală, datorită faptului că se lucrează cu întreaga clasă

RESURSE UMANE
- slaba motivare a unor cadre didactice, datorită salariilor mici
- slaba implicare în viaţa şcolii a unor cadre didactice
- existenţa elevilor dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către părinţi, absenţei părinţilor plecaţi în străinătate
- lipsa unui psiholog şi a unui informatician

RESURSE UMANE SI FINANCIARE
-fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru diferite achiziţii sau lucrări ce ar fi necesare în şcoală

RELATIILE CU COMUNITATEA
- familia nu se implică suficient în activitatea de educare a copiilor
- comunicarea dintre toate cadrele didactice şi comunitate ar trebui să fie mai puternică în toate direcţiile

OPORTUNITĂŢI

OFERTA CURRICULARĂ
- există posibilitatea informării cadrelor didactice prin cursuri variate organizate de C.C.D. în vederea aplicării C.D.Ş.
- curriculum-ul la decizia şcolii permite valorificarea calităţilor individuale
- oferta şcolii se vrea atrăgătoare pentru elevi ca aceştia să fie motivaţi în a învăţa şi a frecventa cursurile

RESURSE UMANE
- numărul de întalniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte MECTS
- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
-aplicarea noului sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţămant
-parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme
-existenţa de spaţii care pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti
-posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii

RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale)
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE

AMENINŢĂRI

OFERTA CURRICULARĂ
-insuficienta adecvare a C.D.Ş. la cerinţele părinţilor poate determina alegerea altei şcoli din oraş
-scăderea prestigiului profesiei didactice
-educaţia nu mai e privită ca un mijloc de promovare socială

RESURSE UMANE
- scăderea numărului de copii datorită scăderii natalităţii şi al nivelului de trai al părinţilor
- criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul unor părinţi, destrămarea unor familii sau indiferenţa părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a elevilor
- lipsa de cadre tinere motivate, loiale şcolii, care se titularizează pe posturi rămase libere în urma pensionărilor

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
- instabilitate legislativă, economică, socială
- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente
- degradarea spaţiilor şcolare şi imposibilitatea efectuării de reparaţii
- uzura morală a echipamentelor IT

RELAŢIA CU COMUNITATEA
- migrarea părinţilor elevilor în alte ţări la lucru
- concurenţa cu celelalte şcoli
- timpul liber limitat al părinţilor conduce la slaba implicare în activităţile şcolii
- posibila instabilitate socială şi economică a partenerilor şcolii